+49 (0) 28 21 - 72 72 -70 info@klevis.de

Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder kunt u vinden in de sectie „Informatie over de verantwoordelijke partij“ in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de paginaweergave). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Daarnaast heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analyse-tools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen met name IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

Het externe hosting gebeurt met het oog op de uitvoering van het contract tegenover onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TDDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) omvat in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn prestatieverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende host:

Ranketing GmbH
Friedrichstr. 32
D-47647 Kerken

Telefoon: +49 2833 5730970
E-mail: kontakt@ranketing.de

Verwerkingsovereenkomst

Wij hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk vereiste overeenkomst die waarborgt dat deze de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

Wolfgang Lohmann | Helga Derieth
Wasserstr. 18
47533 Kleve

Telefoon: +49 28 21 72 72-70
E-mail: info@klevis.de

Verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij een specifieke bewaartermijn in deze privacyverklaring is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaarplichten); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, voor zover bijzondere categorieën van gegevens volgens art. 9 lid 1 DSGVO worden verwerkt. In het geval van een uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49 lid 1 lit. a DSGVO. Indien u toestemming heeft gegeven voor de opslag van cookies of de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device-fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Over de toepasselijke rechtsgrondslagen wordt in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring geïnformeerd.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met verschillende externe partijen. Hierbij kan het ook noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens over te dragen aan deze externe partijen. Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan externe partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, indien wij wettelijk verplicht zijn (bijv. overdracht van gegevens aan belastingautoriteiten), indien wij een gerechtvaardigd belang hebben volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO of indien een andere rechtsgrondslag de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven wij persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldige verwerkersovereenkomst. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ART. 6 LID 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RECHTSGRONDSLAG DIE TEN GRONDSLAG LIGT AAN DE VERWERKING KUNT U VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TEN

ZIJ WIJ DUIDELIJK AANWIJZBARE, DREIGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE AANSPRAKEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 DSGVO).

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE BEDRIJVEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT IN VERBAND STAAT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DAARNA NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO).

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de DSGVO hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gebruikelijke verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op klacht bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Voor dit doel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of handhaving van wettelijke aanspraken, heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de handhaving, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://“ naar „https://“ en aan het slotpictogram in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetsites maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die geen schade aanrichten op uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of een automatische verwijdering door uw webbrowser plaatsvindt.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies stellen ons in staat om bepaalde diensten van derden binnen websites te integreren (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor het analyseren van het gebruikersgedrag of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces, voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijv. cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TDDDG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u in deze privacyverklaring vinden.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de toestemmings-technologie van Borlabs Cookie om uw toestemming voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of het gebruik van bepaalde technologieën in te winnen en deze op een privacy-conforme manier te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website betreedt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Borlabs-cookie zelf verwijdert of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de Borlabs-cookie-toestemmingstechnologie vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies in te winnen. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Server-logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

– Browsertype en browserversie
– Gebruikt besturingssysteem
– Referrer URL
– Hostnaam van de toegangscomputer
– Tijdstip van de serveraanvraag
– IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de server-logbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar verstrekte contactgegevens, opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de

effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u ons per e-mail, telefoon of fax contacteert, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen per e-mail, telefoon of fax toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analyse-tools en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Hij dient alleen voor het beheer en de weergave van de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TDDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) omvat in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de Verenigde Staten moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF verplicht zich om deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover ontvangt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginabezoeken, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Een toewijzing aan een gebruikers-ID vindt niet plaats.

Daarnaast kunnen wij met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken vastleggen. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevenssets aan te vullen en gebruikt machine-learning technologieën voor de data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het doel het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of device-fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de Verenigde Staten moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF verplicht zich om deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover ontvangt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

IP-anonimisering

De IP-anonimisering van Google Analytics is geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat deze naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door het browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google-signalen

Wij gebruiken Google-signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen met behulp van Google-signalen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google-signalen gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde statistieken over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Verwerkingsovereenkomst

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en passen de strikte voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

6. Plugins en tools

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van deze dienst kunnen wij kaartmateriaal op onze website integreren.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google ten behoeve van de uniforme weergave van lettertypen Google Fonts gebruiken. Bij het oproepen van Google Maps laadt uw browser de benodigde webfonts in zijn browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TDDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) omvat in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de Verenigde Staten moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF verplicht zich om deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. Meer informatie hierover ontvangt u van de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TDDG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active