+49 (0) 28 21 - 72 72 -70 info@klevis.de

Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse aan onze website. De veiligheid van uw gegevens vinden wij zeer belangrijk en daarom verwerken wij uw gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. De volgende verwijzingen dienen u een eenvoudig overzicht te verschaffen wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt.

Voor de gegevensverwerking op deze website is verantwoordelijk:
Wolfgang Lohmann | Helga Derieth
Wasserstr. 18
47533 Kleve
Telefoon +49 (0) 28 21 – 72 72 -70
E-Mail: info@klevis.de

Uw rechten

Informatie, blokkering, wissen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking alsmede indien nodig het recht op het corrigeren, blokkeren of het wissen van deze gegevens.

Intrekken van uw toestemming

Voor de meeste gegevensverwerkingsactiviteiten is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Natuurlijk kunt u een reeds gegeven toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van intrekken niet aan.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter nakoming van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, door een computer leesbaar formaat ter beschikking te laten stellen. Voor zover u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, gebeurt dit slechts voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar bij verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van schending van uw rechten inzake gegevensbescherming heeft u het recht om bij de verantwoordelijke toezichthouder bezwaar te maken. De verantwoordelijke toezichthoudende inzake het naleven van de regels inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin wij gevestigd zijn. Een actuele lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming alsmede hun contactgegevens vindt u onder dit adres: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Wanneer u een vraag heeft over hierover of over het thema persoonlijke gegevens, dan kunt u altijd via het hierboven genoemde adres contact met ons opnemen.

Gegevensverzameling op onze website

Uw gegevens worden verzameld doordat u deze vrijwillig (bijv. via een formulier) aan ons meedeelt. Andere gegevens worden automatisch bij het oproepen van onze website door de webhoster vastgelegd. Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos ter beschikking te kunnen stellen, andere voor analyse en statistieken.
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven wanneer dit voor de afwikkeling van de overeenkomst absoluut noodzakelijk is.
Zonder uw toestemming zullen wij bovendien uw gegevens niet aan een derde doorgeven.
Hiervan uitgesloten is het doorgeven van gegevens, wanneer er een wettelijke of gerechtelijke toestemming bestaat of wanneer wij voor het handhaven van onze rechten derden inschakelen die tot beroepsgeheim verplicht zijn.
Basis voor de genoemde gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b EU-AVG die de verwerking van gegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor precontractuele maatregelen.

Serverlogbestanden

De provider van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie over websitebezoekers op in zogenaamde serverlogbestanden.
Deze informatie geeft uw browser automatisch door.

Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • refferer URL
 • hostname van de aanvragende computer
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.
De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b EU-AVG die de verwerking van gegevens toestaat voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor precontractuele maatregelen.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud een TLS-versleuteling (ook bekend onder de oude benaming „SSL“). Een versleutelde verbinding herkent u doordat in het browseradres „https://“ getoond wordt, net als het hangslotpictogram in de browserregel.
Wanneer de TLS-versleuteling geactiveerd is kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Cookies

Deze internetpagina maak gedeeltelijk gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser opslaat. Cookies kunnen in principe geen kwaad. Ze maken bijvoorbeeld bezoekersinteracties mogelijk.
Bij de meeste van de door ons gebruikte cookies gaat het om zogenaamde „sessiecookies“. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u deze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen dus niet rechtstreeks aan de gebruiker worden gekoppeld. Hou er rekening mee dat bepaalde cookies al geplaatst worden zodra u onze website oproept.
Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies noodzakelijk zijn, worden conform art. 6 lid 1 sub f EU-AVG opgeslagen. Als websitebeheerder hebben wij een rechtmatig belang in de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van onze diensten. Andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) die opgeslagen worden, worden afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het instellen van cookies en cookies slechts in afzonderlijke gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, alsmede het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies deactiveert kan dit de functionaliteit van deze website beperken.

Configuratie van de cookie-instellingen in de browser

Omdat elke browser verschilt wat betreft de instellingen, stellen wij u hier links met betreffende instructies ter beschikking voor de gebruikelijke browsers:

 • Chrome
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
 • Internet Explorer
  http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Firefox
  https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
 • Safari
  http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-so-geht-s und https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE
 • Opera
  http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Wanneer u ons een e-mail stuurt

 • Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht via internet (bv. ook bij de communicatie via e-mail) tekortkomingen in de veiligheid kan vertonen. Het is onmogelijk de toegang tot de gegevens door derden volledig af te schermen.
 • Wanneer u ons een e-mail stuur, worden deze gegevens door ons opgeslagen. De wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor zakelijke documenten (hiertoe behoren ook fax en e-mail) bedragen conform § 257 het Duitse Handels Gesetz Buch (HGB) 6 jaar.
 • Wij zorgen ervoor dat uw gegevens hierbij conform de actuele stand der techniek beschermd worden tegen onrechtmatige toegang en kennisneming door derden.

Contactformulier

Als u via het contactformulier een aanvraag bij ons indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen. Dit is om de aanvraag te kunnen verwerken en eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b EU-AVG).
De gegevens die door u in het contactformulier werden ingevoerd blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit geschiedt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem en kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze door het niet gebruiken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende passages:

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Hierbij worden cookies op uw apparaat ingesteld die analyseren hoe u de website gebruikt. De zo verzamelde gegevens worden aan Google overgedragen en in de VS opgeslagen. Meer informatie over Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Het opslaan van deze cookies op uw apparaat kunt u verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Dit kan er echter toe leiden dat het gebruik van de websites dan nog slechts beperkt mogelijk zal zijn. Daarnaast kan er door de instelling van een browsertool worden voorkomen dat de gebruiksgegevens en het IP-adres door Google worden verzameld en verder verwerkt. De tool voor de installatie kunt u via de volgende link downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen door op de navolgende link te klikken. Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie ingesteld die verhindert dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website.

Google Analytics deactiveren

De opslag van Google-Analytics-cookies geschiedt conform art. 6 lid 1 sub f EU-AVG. Wij als websitebeheerder hebben een rechtmatig belang bij de analyses van het gebruikersgedrag om de aanbiedingen op onze website te optimaliseren.

Google Analytics opdracht tot gegevensverwerking

Conform art. 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) is het noodzakelijk dat de opdracht voor de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van een verwerkersovereenkomst moet geschieden. Deze overeenkomst moet overeenkomstig de wet minimaal informatie bevatten die de verhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever regelt en die rekening houdt met de aan de EU-AVG ten grondslag liggende bestemmingen en doeleinden.
Om te voldoen aan de EU-AGV hebben wij voor het toepassen van Google Analytics een dergelijke verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimisering op onze website geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte door Google ingekort voordat de gegevens naar de VS worden verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons als beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan ons als websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd.

Browser plugin

Door de betreffende instelling in uw browser kunt u de opslag van cookies voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
Bovendien kunt u door de instelling van een browsertool voorkomen dat de gebruiksgegevens en het IP-adres door Google worden verzameld en verder verwerkt. De tool voor de installatie kunt u via de volgende link downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen reclamemails

In het kader van de wettelijke verplichting tot publicatie van een impressum conform § 5 van de Duitse telecommunicatiewet (TMG), hebben wij op onze website algemene contactgegevens alsmede een e-mailadres gepubliceerd. Wij maken hiermee bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens voor de ongevraagde verzending van informatiemateriaal, reclame of spammails, die niet uitdrukkelijk door ons werden aangevraagd.